Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 652

Wagaja s. Wageia.