Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 646

Wabaena, Wakhutu - W., Selbstbenennung der sonst Wangwira (s.d.) genannten Völkerschaft am mittleren Ruaha in Deutsch-Ostafrika.