Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 564

Uelle s. Benito.