Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 439

Sumpfreis s. Reis.