Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 390

Ssaissi, Fluß, s. Rukwa.