Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band III, S. 11

Pangwe s. Fang.