Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 656

Njawarongo, Fluß, s. Kagera.