Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 653

Nigoti, Ort, s. Ikoma.