Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 650

Ngomeni, Ort, s. Bondei.