Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 554

Mfang s. Fang.