Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 476

Magnetit s. Magneteisenerz.