Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 301

Kim s. Mbam.