Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 294

Kigonsera, Ort, s. Ungoni.