Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band II, S. 248

Katechumenat s. Katechumenen.