Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 670

Fulla s. Fulbe.