Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 663

Freiwillige s. Einjährig - Freiwillige.