Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 606

Fellata s. Fulbe.