Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 594

Ewasso ngiro, Fluß, s. Magad.