Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 470

Dok s. Laka.