Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 294

Deo s. Faro.