Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 246

Buar s. Baia.