Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 194

Betschi s. Fang.