Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 181

Bergreis s. Reis 2.