Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 160

Bekue s. Bagielli und Lokundje.