Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 30

Akon s. Calotropis procera und Pflanzenfasern 2.