Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 20

Afrikanische Eisenbahnen s. Eisenbahnen,afrikanische