Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 67
─quatorialklima s. Klima 4 a.